Afbeelding MAS Kliniek - Injectables and Skin Care

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Patiënt: De (rechts)persoon die een overeenkomst met de behandelaar aangaat door akkoord te gaan met de informed consent
2. Behandelaar: MAS Kliniek

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn door de behandelaar opgesteld teneinde te worden opgenomen in alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende behandelingen die door de behandelaar worden aangeboden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen patiënt en behandelaar, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de patiënt zich aanmeldt voor een behandeling. De behandelaar zal de patiënt een bevestiging van behandeling doen toekomen, die is gebaseerd op de ten tijde daarvan door patiënt aan de behandelaar verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Nadat de behandeling door de behandelaar heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst geacht te eindigen.

Artikel 4 - Terbeschikkingstelling van informatie door de deelnemer
1. De patiënt is gehouden alle gegevens, welke behandelaar overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan te leveren.
2. Informatie die door de patiënt gedeeld wordt met de behandelaar, zal met strikte vertrouwelijkheid worden behandeld.
3. Behandelaar maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser van websitebezoekers op de harde schijf van hun computer wordt opgeslagen. Behandelaar gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van websitebezoekers te onthouden. Deze cookies kunnen beheerd worden (toestaan, blokkeren of verwijderen) via de browser van de websitebezoeker. Zie voor uitleg het artikel cookies beheren en verwijderen.
4. De patiënt geeft bij de totstandkoming van de overeenkomst toestemming aan behandelaar om eventuele beeldopnamen te maken waarop patiënt deels te zien is en deze te publiceren op de website(s), social media kanalen en promotiemateriaal van behandelaar, alsmede alle andere gedrukte en digitale uitingen van behandelaar. (Meer informatie in onze privacyverklaring).

Artikel 5 - Betaling
1. Betaling door patiënt dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden direct na behandeling. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door behandelaar aan te wijzen bankrekening of door het bedrag cash te betalen. Wanneer de geboekte behandeling binnen 24 uur voorafgaand wordt geannuleerd óf bij een no-show, wordt de helft van de behandeling in rekening gebracht en ontvangt u via mail deze rekening.
2. Indien patiënt niet binnen de onder 5.1 genoemde termijn heeft betaald, is behandelaar gerechtigd, nadat hij patiënt ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van behandelaar, vanaf de behandeldatum van de patiënt de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die behandelaar maakt als gevolg van de niet-nakoming door patiënt van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de patiënt.

Artikel 6 - KlachteN
De klachtenprocedure is op te vragen bij MAS Kliniek. Deze staat ook vermeld op de website.
1. Klachten dienen schriftelijk binnen 30 dagen na behandeling kenbaar te worden gemaakt bij behandelaar.
2. Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van patiënt niet op.
3. Binnen twee weken wordt een ontvangstbevestiging verstuurd waarin ook de afhandeltermijn wordt vermeld.
4. De behandelaar beoordeelt de klacht en informeert de klager over het ingenomen standpunt. Gezamenlijk wordt naar een oplossing gezocht.
5. Klager kan indien relevant bezwaar indienen bij klachtenportaal zorg, die onafhankelijk de klacht beoordelen.

Artikel 7 - Annulering
1. Patiënt en behandelaar kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
3. Wanneer patiënt minder dan 24 uur voor aanvang van de behandeling de behandelaar kennis geeft van annulering, dan is patiënt het volledige factuurbedrag verschuldigd aan behandelaar.

Artikel 8 - AansprakelijKheid
1. Patiënt wordt geacht passend verzekerd te zijn tegen Wettelijke Aansprakelijkheids- en ziektekosten
2. Behandelaar is gedurende de looptijd van de overeenkomst verzekerd.
3. Behandelaar is niet aansprakelijk voor calamiteiten, schade, ongevallen en de daaruit volgende gevolgschade, wanneer deze veroorzaakt of mogelijk gemaakt zijn door het handelen of verzuimen te handelen van derden.
4. Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, aan patiënt of derden toegebracht, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: stillegging dan wel afgelasting op aanwijzing van de overheid, ziekte en ongeval van betrokken personen, handelend namens of vanwege behandelaar (zonder dat adequate vervanging op korte termijn mogelijk is), brand, storingen aan en verlies van apparaten en hulpmiddelen.
5. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van behandelaar in de overeenkomst tot uitvoering van de behandeling bij de patiënt, opgeschort.

Artikel 9 - Toepasselijk Recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen patiënt en behandelaar waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt en behandelaar, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin behandelaar zijn woonplaats heeft.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn patiënt en behandelaar bevoegd om geschillen door minnelijk overleg op te lossen of aan een college voor geschillen voor te leggen.

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaarden noch MAS Kliniek noch de samenwerkingspartners daarvoor aansprakelijkheid, noch voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de in de website opgenomen informatie, berekeningen en adviezen kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend.