Afbeelding MAS Kliniek - Injectables and Skin Care

Privacyverklaring

MAS Kliniek, gevestigd aan Keulsebaan 506, 6045 GL Roermond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.maskliniek.nl

Keulsebaan 506 6045 GL Roermond

+31645558618

Persoonsgegevens

MAS Kliniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Vanuit de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) is de verankering van persoonsgegevens verplicht. Wanneer een patiënt een zorgverlener benadert voor het leveren van zorg, is er sprake van een behandelingsovereenkomst (AVG-grondslag 2). Daarmee is een verplichting voor de zorgverlener tot het verwerken van bepaalde persoonsgegevens en een verplichting van een gerechtvaardigd belang. Zonder verwerking van persoons- en gezondheidsgegevens van patiënten kan er namelijk geen goede zorg verleend worden. De WGBO schrijft voor dat er een medisch dossier wordt bijgehouden (AVG-grondslag 3) en dat deze voor 15 jaar dient te worden bewaard.

Om goede en betrouwbare zorg te leveren dienen persoongegevens te worden opgeslagen. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de wet WGBO en wel voor de volgende specifieke doelen: het nakomen van de behandelovereenkomst met u, het verlenen van diensten aan u, informatievoorziening bij wijzigingen van diensten/producten en het verzenden en afhandelen van facturen en betalingen.

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@maskliniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Toestemming

Alle informatie omtrent persoons- en zorggegevens zijn vertrouwelijk en deze kunnen alleen met uw toestemming worden verkregen, verwerkt en gedeeld worden. U kunt op elk moment uw gegeven toestemming intrekken.

Delen van persoonsgegevens met derden

MAS Kliniek deelt vanwege beroepsgeheim geen gegevens met derden, tenzij u daar uitdrukkelijk om verzoekt óf als dit uiterst noodzakelijk is om een behandelovereenkomst aan te gaan met toestemming van u. Gegevens worden conform de wet WGBO bewaard in een medisch dossier dat 15 jaar wordt bewaard. De wettelijke fiscale bewaartermijn betreffende facturen / declaraties bedraagt 7 jaar. Met de betreffende derden is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor dezelfde mate van vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door MAS Kliniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@maskliniek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De specifieke rechter onder de AVG kunt u online opzoeken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MAS Kliniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@maskliniek.nl